Energie in het Wase Landschap

“Energie in het Wase landschap” wil leerkrachten uit het secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond het thema duurzame energiewinning, met excursies en bijhorend educatief materiaal. Het liep in 2018-2021 als LEADER-project, en ontving dus Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. De Erfgoedcel Waasland was (co)promotor, samen met Plattelandsklassen vzw (de educatieve dienst van Landelijke Gilden) en het Provinciaal Molencentrum Mola.

Excursies en educatief materiaal

In het kader van het project werden drie excursies uitgewerkt in landbouwbedrijven en op het omringende platteland. Het thema duurzame energiewinning werd daarbij opgesplitst in zonne-energie, windenergie en biomassa. Aanvullend op de excursies werkte men voor elk van de drie subthema’s educatieve bundels uit: werkbundels voor leerlingen en educatieve koffers om proefjes te doen in de klas en de buitenomgeving.

De leerlingen worden zelf aan de slag gezet en uitgedaagd om oplossingen te creëren rond duurzaam omspringen met energie. Duurzame ontwikkeling is een vakoverschrijdende eindterm in het secundair onderwijs, via het leren herkennen van de rol van techniek in duurzaamheidsvraagstukken en het zelf op zoek gaan naar oplossingen. Via de excursies komen leerlingen meteen ook in contact met de wetenschap en technologie aanwezig in de Vlaamse land- en tuinbouw en het platteland. Leerkrachten worden vandaag uitgedaagd om meer STEM-gericht te onderwijzen (STEM: Science – Technology – Engineering – Mathematics), nl. met meer aandacht voor wetenschap en techniek, en dit op een onderzoekende manier.

Bij elk van de drie subthema’s hoort een erfgoedluik, dat terugblikt naar hoe men vroeger aan energiewinning deed via zon, wind en biomassa.

De doelgroep van dit project is de tweede graad van het secundair onderwijs.

Download hier de lesbundel, werkbundel en handleiding ‘Zonne-energie’.

Download hier de lesbundel, werkbundel en handleiding ‘Windenergie’.

Download hier de lesbundel, werkbundel en handleiding ‘Biomassa’. 

De partners

Plattelandsklassen vzw, het Provinciaal Molencentrum Mola en de Erfgoedcel Waasland waren (co)promotoren. Zij werkten samen met de partners Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Erfpunt, Waasland Klimaatland en Wase Wind.